Naša obchodná spoločnosť sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení venuje
činnosti insolvenčného správcu, t.j. vykonávaniu činnosti v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu,
ktorým je zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
ÚRADNÉ HODINY:
Sídlo – kancelária: Kuzmányho 29, 040 01 Košice, Slovenská republika
Tel.: +421 907 941 484, +421 911 511 192, +421 908 996 667,
E-mail: kosice@tetrainsolvency.sk,
IČO: 47 372 176, DIČ: 000000000
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Číslo účtu: 2922899082/1100
Copyright © 2013-2014 TETRA INSOLVENCY, k.s
08:00 - 12:00
pondelok
13:00 - 15:00
08:00 - 12:00
utorok
13:00 - 15:00
08:00 - 12:00
streda
13:00 - 15:00
08:00 - 12:00
štvrtok
13:00 - 15:00
08:00 - 12:00
piatok
13:00 - 15:00